नेपालमा सियो होइन कि Electric Bike 'Yatri' निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। Yatri Motorcycle ।



#AranikoTelevision #YatriBike

Created By Araniko Television

Enjoyed this video
नेपालमा सियो होइन कि Electric Bike 'Yatri' निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। Yatri Motorcycle ।
"No Thanks. Please Close This Box!"