folding e-bike only 11Kgs Zhetai Vehiclefolding e-bike only,11Kgs,smart,250W,easy folding, easy carrying, easy riding. CE EN15194

Created By Hui Chen